mệnh 2 và số 9 với diện tích 128 m2 thuộc tòa sunmer 2 là các Tổ hợp căn hộ Duplex lần trước hết hình thành ở quận Thanh Xuân tại dự án Gold Season được xây dựng đương đại, đậm đẳng cấp Mỹ cùng với tiện ích đi kèm …